ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Acyclic

ଅଚାକ୍ରିକ

Acute sympton

ତୀବ୍ର ଲକ୍ଷଣ

Activity

ସକ୍ରୀୟତା, କାରିକାଶକ୍ତି

Adaptation

ଉପଯୋଜନ

Adaptive

ଉପଯୋଗ୍ୟ

Adaptability

ଅନୁକୂଳନଶୀଳତା

Adaxial

ଅକ୍ଷାଭିମୁଖୀ

Addition line

ଅତିରିକ୍ତ ବଂଶାନୁକ୍ରମ

Additive gene (factor)

ଯୋଜ୍ୟଜିନ୍‍, ସଂଯୋଗୀଜିନ

Adherent

ଆସଂଜିତ

Adenocyne

ଆଡ଼େନୋସାଇନ୍‍

Adeno virus

ଗ୍ରନ୍ଥି ଭୂତାଣୁ, ଆଡ଼େନୋଭାଇରସ୍‍

Additive resistance

ସଂଯୋଗୀ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି

Adenylate cyclase

ଆଡ଼େନିଲେଟ୍‍ ସାଇକ୍ଲେଜ

Adherence

ସଂଲଗ୍ନତା

Adhesion

ସଂଲଗ୍ନନ

ADP

ଏଡ଼ିପି (ଆଡ଼େନୋସାଇନ ଡ଼ାଇଫସଫେଟ

Adsorption

ଅଧିଚୋଷଣ

Adsorption chromatography

ଅଧିଚୋଷଣ କ୍ରେମାଟୋଗ୍ରାଫି

Aerial bulb

ବାୟବୀୟ କନ୍ଦ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  ଭାରତବାଣୀ ଆପ୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ
  Bharatavani Windows App