ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Champoo Nudigannadi (Kannada)

Sapna Book House

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಉಗಿಬಗಿ

ಸೀಳು, ಚೂರಾಗಿರುವುದು (ಸಿಡಿಖಂಡಂಗೊಂಡು ಉಗಿಬಗಿದು ಇಡಿದಿಡಿದು ಎಡೆವಿಡದೆ ಕೂಱುಗೊಳ್ವರ್ ಬಾಯೊಳ್: ಸುಕುಮಾಚ, ೧೧. ೪೨)

ಉಗಿಬಗಿಮಾಡು

ಕಲಕು (ಸೇಸಿಕ್ಕಲೆಂದು ಬಂದಮರ ಪುರಂಧ್ರಿಯರುಮಂ ಆಳೋಕನಮಾತ್ರದೊಳೆ ಮನಮಂ ಉಗಿಬಗಿಮಾಡಿ: ಆದಿಪು, ೨. ೬೫ ವ); ಪರವಶಗೊಳಿಸು; ಪರಚಿ ಗಾಯಮಾಡು (ಸಕಳ ಪ್ರಕ್ಷೆಭದೊಳ್ ವಿಹ್ವಳರಾಗಿರ್ದ ನಿರಯಜರಂ ಎಯ್ದಿ ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿ ಪಿಡಿದು ಉಗಿಬಗಿ ಮಾಡಿ: ಶಾಂತಿಪು, ೭. ೯೪ ವ)

ಉಗಿಬಗಿಯಾಗು

ಆತುರಪಡು (ಉಗಿಬಗಿಯಾಗಿ ಬಾಗಿ ಕೊಳಳೆಂದು ಕಡಂಗುವಶೇಷ ದೇವಕೋಟಿಗಳ್: ಅನಂತಪು, ೫.೭೮); ಸಂಭ್ರಮಪಡು (ಕುಮುದಂ ನಗುತಿರೆ ಕೋಕದ್ವಯಂ ರತೀಶ್ವರನೆಸುವಿಂದ ಉಗಿಬಗಿಯಾಗುತ್ತಿರೆ: ಗಿರಿಜಾಕ, ೪. ೧೧೨); ಕಕ್ಕಾವಿಕ್ಕಿಯಾಗು (ಬಗೆವಂ ಪೊಗೞಲ್ ಪರಮನನಗಲ್ದು ಪೋಗಲ್ಕಮಾಱನಂತಂತೆ ಮನಕ್ಕುಗಿಬಗಿಯಾಗಿರೆ: ಅಜಿತಪು, ೫. ೫೮)

ಉಗಿವಡೆ

ಗಾಯಹೊಂದು (ಸಮರಕೇಸರಿಯುಗುರಿಂದ ಉಗಿವಡೆದ ಸತಿಯ ಘನಕುಚಯುಗಳಮೆ ಮದನೇಭ ಕುಂಭಮಪ್ಪುದು ಪುಸಿಯೋ: ಲೀಲಾವತಿ, ೧೩. ೨೪)

ಉಗಿಸು

ಚಿಮುಕಿಸು ಹೊರಬೀಳಿಸು ಕಳ್ಳೆಲ್ಲಮಂ ನಿಶ್ಶೇಷಮೊಯ್ದು ಅಗಂಗಳ ಕಲ್ಲ ದೋಣಿಗಳೊಳ್ ಉಗಿಸಿ: ಕರ್ಣನೇಮಿ, ೧೪. ೪೬ ವ)

ಉಗು

ಚೆಲ್ಲು, ಹೊರಬೀಳಿಸು (ಕುಡಿತೆಯ ನಿರಂತೆ ಉಗಲುಂ ಕುಡಿಯಲ್ಕುಂಟೆನಗೆ ಲವಣವಾರ್ಧಿಯ ನೀರಂ: ಆದಿಪು, ೧೨. ೮೭)

ಉಂಗುಟ

ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು (ಜಳರಾಶಿಯಂ ಉಂಗುಟದನಿತೊಳನೊರ್ವಂ ಅಗಸ್ತ್ಯನೆಯ್ದೆ ಕುಡಿದನೆನುತ್ತುಂ ಗೞಪುತಿರ್ಪರ ನುಡಿಯೊಳ್ ಫಳಮಿಲ್ಲ: ಸಮಯಪ, ೧೦. ೧೦೯)

ಉಗುಣಿ

ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮರ (ಎಂದು ಎರ್ದು ಒಡವೊಯ್ದಡೆ ಅವನ ಗದೆ ಸಿಡಿಲ್ದು ಉಗುಣಿ ಪಾಱುವಂತೆ ಪಾಱತ್ತಾಗಳ್: ಹರಿವಂಶ, ೧೧. ೧೨)

ಉಗುತರ್

ಉಕ್ಕಿಬರು, ಸುರಿ (ಒಗೆದ ಶರಸ್ತಂಬದೊಳ್ ಇರ್ಬಗಿಯಾಗಿ ಮನೋಜರಾಗರಸಂ ಉಗುತರೆ ತೊಟ್ಟಗೆ ಬಿಸುಟು ಬಿಲ್ಲಂ ಅಂಬುಮಂ ಅಗಲ್ದಂ ಆಶ್ರಮದಿಂ ಉದಿತಲಜ್ಜಾವಶಂ: ಪಂಪಭಾ, ೨. ೩೩)

ಉಂಗುರವಿಡು

ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸು (ತನಗೆ ಕಿಱಯಂದು ಉಂಗುರವಿಟ್ಟ ಸಾಲ್ವಲನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಗಿ ನೀನೆನ್ನಂ ಕೈಕೊಳವೇೞ್ಕುಂ ಎಂದೊಡೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೭೫ ವ)

ಉಗುರಿಸು

ಉಗುರಿನಿಂದ ಕೆರೆ, ಗೀಚು (ಅದನಱಯದಂತೆ ಗುರುಗೆ ನಿದ್ರಾಭಿಘಾತಮಕ್ಕುಮೆಂದು ತಲೆಯಂ ಉಗುರಿಸುತ್ತುಂ ಇರೆಯಿರೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೦೪ ವ)

ಉಗುರ್ವಿಸಿ

ಉಗುರು ಬಿಸಿ (ಉಗುರ್ವಿಸಿಯಪ್ಪುವು ಒರ್ಮೆ ಪುಗೆವಾರಿರುಹಾಕರವಾರಿ ಸುಯ್ಯ ಬೆಂಕೆಗಳೊಳೆ: ಶಾಂತಿಪು, ೮. ೯೫)

ಉಗುರ್ವೆಚ್ಚನೆ

ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗೆ ಉಗುರ್ವೆಚ್ಚನಪ್ಪುಣಿಸು .. .. ತನತನಗಿಕ್ಕಿ ಮೆಟ್ಟಿದುದೊ ಭೋಗಿಜನಂ: ಜಗನ್ನಾವಿ, ೧೪. ೧೯)

ಉಗುೞಸು

ಕಕ್ಕಿಸು, ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆ (ಎನ್ನೊಡೆಮೆಯಂ ಉಗುೞಸದೆ ಮಾಣೆಂ ಆರ್ ಬಾರಿಪೊಡಂ: ಧರ್ಮಾಮೃ, ೧೨. ೧೩೮)

ಉಗುೞ್

ಉಗುಳು (ರಾಹು ತವೆ ನುಂಗಿದ ಚಂದ್ರನಂ ಒಯ್ಯನೊಯ್ಯನೆ ಅಂದು ಉಗುೞ್ವವೊಲ್ ಒಪ್ಪಿರಲ್ ಬಲದೊಳುರ್ವಸಿ ದೇಸಿಗೆ ದೇಸಿಯಾಡಿದಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೮೮); ಜೊಲ್ಲು; ಎಂಜಲು (ನುಡಿವಾಗಳ್ ಉಗುೞ ಸೀಕರಂಗಳ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಗೆಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಿೞ್ದೊಡೆ: ವಡ್ಡಾರಾ, ಪು. ೬೯, ಸಾ. ೨೫)

ಉಗುೞ್ತರ್

ಹೊಮ್ಮಿಸು (ಮಲ್ಲಿಕೋಜ್ಜ್ವಲಮುಕುಳಕ್ಕಮಾದ ಪೊಸಗಂಪಂ ಉಗುೞ್ತರಲಿರ್ದು: ಆದಿಪು, ೩. ೧೯)

ಉಗೆಮಿಗೆ

ಅಧಿಕವಾಗಿ (ಬಂದುಗೆಯ ಕುಸುಮರಸಮಂ ಬಂದು ಉಗೆಮಿ ಪೀರ್ವ ಷಟ್ಪದಂ ನೆನೆಯಿಸಿತು .. .. ಅರುಣಾಧರಮನೀಂಟುವುದನಂಗನರೆಯಾ: ಪಾರ್ಶ್ವನಾಪು, ೯. ೬೮)

ಉಗ್ಗಡ

[ಉತ್ಕಟ] ಆಧಿಕ್ಯ (ಇದು ಮನೆಯಲ್ತು ಉರಿವ ದಳ್ಳುರಿ ಉಗ್ಗಡದಂದಮಾಗಿ ತೋಱದಪುದು ಕಣ್ಗೆ: ಪಂಪಭಾ, ೩. ೪)

ಉಗ್ಗಡಿಸು

[ಉದ್ಘೋಷಿಸು] ಕೂಗಿ ಹೇಳು (ರಪಣಮಂ ತೋಱಯುಂ ಒತ್ತೆಯಂ ಉಗ್ಗಡಿಸಿಯುಂ ಆಡಿಂ ಎನೆ ಪೆಱತೇನುಪಾಯಮಿಲ್ಲದೆ ಎಮ್ಮಾಳ್ವ ನೆಲನೊತ್ತೆಯೆಂದೊಡೆ: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೩ ವ); ಕೊಂಡಾಡು (ಕುಲಮನೆ ಮುನ್ನಂ ಉಗ್ಗಡಿಪಿರೇಂಗಳ: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೨೧)

ಉಗ್ಗು

ತೊದಲುವಿಕೆ (ಉಗ್ಗು ವಚನವಿರೋಧೇ: ಶಬ್ದಮದ, ಧಾ, ೮೭)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  ଭାରତବାଣୀ ଆପ୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ
  Bharatavani Windows App