ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Champoo Nudigannadi (Kannada)

Sapna Book House

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಉಣ್ಣಪಡು

ಊಟಮಾಡದೆ ಮಲಗು (ಪಸಿದು ಉಣ್ಣಪಟ್ಟು ಬಿರ್ದಿರ್ದು ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯೊಳ್: ಆದಿಪು, ೧೪. ೬೮)

ಉಣ್ಣವಳಿ

ಹಿರಿದು (ಉಣ್ಣವಳಿಯೆಂದು ಪಿರಿದು: ಶಬ್ದಮದ, ಪ್ರಸಾ, ೩೦)

ಉಣ್ಮಿಪೊಣ್ಮು

ಚಿಮ್ಮಿ ಸೂಸು (ಉಣ್ಮಿಪೊಣ್ಮಿ ಕಣ್ಮಲರ್ಗಳಿಂ ಎಚ್ಚುಪಾಯ್ದುವು ಅರಲಂಬುಗಳಂತೆ ವಿಲೋಚನಾಂಬುಗಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೧೦೮)

ಉಣ್ಮು

ಉಬ್ಬು, ಉಕ್ಕಿ ಬರು (ನರಲೋಕಂಬರಂ ಉಣ್ಮಿ ಪೊಣ್ಮಿದ ಪಯಃಪೂರಂಗಳಿಂದಂ: ಆದಿಪು, ೭. ೧೦೧); ಹಿಗ್ಗು

ಉಣ್ಮೆ

ಇರುವಿಕೆ (ಕೊಕ್ಕರಿಸುವ ಲೋಕದೊಂದುಲಿಪಿಂದಱ ಭೂಪತಿ ಪಾಪದುಣ್ಮೆಯಂ: ಧರ್ಮಾಮೃ, ೯. ೩೫)

ಉಂತಪ್ಪ

ಹೇಗೆ ಹೇಗೆಯೋ (ಸಹಜಮನೋಜನ ಕುಲದ ಚಲದ ಚಾಗದ ಬೀರದ ಭಾಗ್ಯದ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಅಗುಂತಿಗಳಂ ಉಂತುಂ ಅಳವಲ್ಲದೆ ಪೊಗೞೆ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೪೦ ವ)

ಉಂತಾಗಿಯುಂ

ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ (ಜನಂ ಉಂತಾಗಿಯುಂ ಎಲ್ಲಂ ಮುನಿಸು ಒಸಗೆವೆರಸು ಪೞಗುಂ ಪೊಗೞ್ಗುಂ: ಕವಿರಾಮಾ, ೩. ೧೭೮)

ಉಂತು

ನಡುವಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ (ಜೈನಾಗಮಮನದಂ ಅಂತು ಇಂತು ಉಂತು ಎಂತು ಎಂದೆನಲ್ಕದೇಂ ಬಂದಪುದೇ: ಸಮಯಪ, ೩. ೨೩)

ಉಂತುಂ

ಹೇಗೋ (ವಿಚಾರಪರರವರ್ ಉಂತುಂ ಭಾವಿಸಿ ತಿಳಿದುಂ ತ್ಮಯ ದೇವರ ಪೊಲ್ಲಮೆಯಂ ಅಂತುಂ ಇಂತುಂ ಬಿಡುವರ್: ಸಮಯಪ, ೮. ೨೨೭)

ಉಂತುಟು

ಈ ನಡುವಣ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ (ಅಂತುಟು ಇಂತುಟು ಪೇೞ್ ಇನ್ನುಂತುಟು ಅದು ಎಂಬಂತುಟಲ್ತು ಜೈನಾಗಮಂ: ಸಮಯಪ, ೩. ೨೪)

ಉಂತೆ

ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ (ನಿಮ್ಮ ಮುದಿಗಣ್ತನದೊಳ್ ಇದೇಂ ಉಂತೆ; ಬಟ್ಟೆವೋಪಡೆ ಪೋಗಿಂ: ಆದಿಪು, ೯. ೧೦೬); ಹಾಗಲ್ಲದೆ (ವೃತ್ತಿಗಳಿಂ ಬೇಱಾದರ್ ದ್ವಿಜರ್ ಉಂತೇಂ ಮನುಷ್ಯಜಾತಿ ತಾನೊಂದೆ ವಲಂ: ಆದಿಪು, ೧೫. ೧೪); ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ (ಅನರಣ್ಯನೆಂಬ ಪೆಸರಂ .. .. ನಾನಾ ಜನಪದಮಂ ಪಡೆದು ಜಗಜ್ಜನಂ ಕುಡಲ್ ಪಡೆದಂ ಉಂತೆ ಪಡೆದನೆ ಪೆಸರಂ: ಪಂಪರಾ, ೨. ೬೯)

ಉಂತೇಂ

ಹಾಗಲ್ಲದೆ (ಇಂತಿವನೆಲ್ಲಂ ತಿಳಿಪಿದೆಂ ಉಂತೇಂ ಜಿನಧಮರ್ಮವಲ್ಲದುಂಟೇ ಧರ್ಮಂ: ಸಮಯಪ, ೨. ೮೫)

ಉತ್ಕ

ಕುತೂಹಲವುಳ್ಳ (ಮಧುಮಾಸಕೇಸರಿ ವಿಯೋಗಿಗಳೆಂಬ ಮೃಗಂಗಳಂ ಭಯಂಗೊಳಿಸಿದುದು ಉತ್ಕ ಕೋಕಿಲ ಗರ್ಜಿತ ತರ್ಜಿತಂಗಳಿಂ: ಅಜಿತಪು, ೬. ೨೩); ಮದಿಸಿದ (ಪೊರ್ದಿದಂ ಅಬ್ಜಷಂಡ ಸಂಛನ್ನಮಂ ಉತ್ಕ ಕಂಸ ಮಧುರಸ್ವನಮಂ ಬನಮಂ ರಘೂದ್ವಹಂ: ಪಂಪರಾ, ೮. ೨); ಮೈಮರೆತ (ಮತ್ತಿತ್ತ ಮದೋತ್ಕ ಕೋಕಿಲಕದಂಬಕವು ಎಯ್ದೆ ವಿಜೃಂಭಿಸಿತ್ತು: ಕಾದಂಸಂ, ೪. ೭೮)

ಉತ್ಕಚ

ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದ ಕೂದಲು (ಉತ್ಕೋಪದಹನದೊಡನೆ ಪೃಷತ್ಕಂಗಳ್ ಕೋಟಿಗಣಿತದಿಂದ ಉಱುವಿನಂ ಆರ್ದ ಉತ್ಕಚದಿಂ ಉಱದೆ ಘಟೋತ್ಕಚನಂ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರ್ಛೆವೋಪಿನಂ ಎಚ್ಚಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೮)

ಉತ್ಕಂಚಂ ನುಡಿ

ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು (ಎಡೆಗೊಂಡಿರಿಂ ಉತ್ಕಂಚಂ ನುಡಿಯದಿರಿಂ ನೃಪತಿ ನುಡಿಯೆ ನುಡಿಯಿಂ ನೀಮಿರ್ಪೆಡೆಯೊಳಿರಿಂ ನೀವಱವಿರ್ ಮಿಡುಕಿದೊಡೆ ಎನೆ ಚಿತ್ರವೇತ್ರದಂಡಧರರ್ಕಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೧೪. ೨೨)

ಉತ್ಕಟ

ಅತಿಶಯ, ತೀವ್ರ (ಮಾರುತಘಾತ ಸಂಚಳಿತ ಕೇತುಸಮೂಹಂ ಉದಗ್ರ ಚಕ್ರಚೀತ್ಕಾರಂ ಉದಾರ ವೀರಭಟಸಿಂಹನಾದವಿಮಿಶ್ರಿತ ಉತ್ಕಟಜ್ಯಾರವಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೮೫)

ಉತ್ಕಟವೃತ್ತಿ

ತೀವ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ (ಮೃದುಪದ ಬಂಧಮುಂ ಸುರುಚಿರಾರ್ಥಮುಂ ಉತ್ಕಟವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತೀವಿದ ರಸಮುಂ: ಪುಷ್ಪದಂಪು, ೧. ೪೦)

ಉತ್ಕಂಠ

ಅತಿ ಔತ್ಸುಕ್ಯ (ಗಂಧರ್ವರಾಜನುಂ ಮದಿರಾದೇವಿಯುಂ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಲ್ ಉತ್ಕಂಠರಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ ಅಟ್ಟಿದರ್: ಕಾದಂಸಂ, ೫. ೩೦ ವ)

ಉತ್ಕಂಠತೆ

ತವಕ (ಉತ್ಕಂಠತೆ ಮಯೂರಂಗಳೊಳ್ .. .. ಪಂಕ್ತಿಭೇದಂ ಲಿಪಿಗಳೊಳ್ ಅಕ್ಕುಮಲ್ಲದೆ ಜನಪದದ ಜನಂಗಳೊಳಿಲ್ಲ: ಜಗನ್ನಾವಿ, ೨. ೧ ವ)

ಉತ್ಕಂಠಿತ

ತವಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ (ತನ್ನ ವಿಜಯಶ್ರೀಯ ಬರವಿಂಗೆ ಇದಿರ್ವಂದಂತೆ ಬಂದ ಶರತ್ಕಾಲಶ್ರೀಯಂ ಉತ್ಕಂಠಿತ ಹೃದಯನಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿ ನೋಡುತ್ತುಂ: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೭೧ ವ)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  ଭାରତବାଣୀ ଆପ୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ
  Bharatavani Windows App