ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Champoo Nudigannadi (Kannada)

Sapna Book House

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಧಗಂ

ಧಸಕ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅನುಕರಣ ಪದ (ನಿನ್ನನೊರ್ವನಂ ಪಗೆವಡೆಯೊಡ್ಡುಗಳಂ ಒಡೆಯಲ್ಕೆ ಪೇೞ್ದು ಎರ್ದೆ ಧಗಂ ಎನೆ ಸೈರಿಸುವ ಉಪಾಯಮಾವುದು ಕಱುವೇ: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೯೧)

ಧಗದ್ಧಗಿತರವ

ಧಗಧಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದ (ಧೃತಧಗದ್ಧಗಿತರವನಿರ್ಮಳಶಿಖಾಳಿಯಂ ಸತತಗತಿ ಪಥಮನಡರ್ವುಜ್ಜ್ವಳಜ್ವಾಳೆಯಂ: ಆದಿಪು, ೭. ೨೭ ವ)

ಧನ

ಹಣ (ದ್ರವಿಣಂ ದ್ರವ್ಯಂ ವಸು ಅರ್ಥ ವಿತ್ತ ರೈ ರಿಕ್ಥ ಸಾರ ಧನವೇಕಾರ್ಥಂ: ಅಭಿಧಾವ, ೧. ೬. ೧೨)

ಧನಕೋಶ

ಕೋಶಾಗಾರ (ಧನಕೋಶಂ ನವಹೇಮತಾಮರಸಕೋಶಂ ದೇಶಮಾಸೈಕತಾವನಿದೇಶಂ ಸಹಕಾರಿ ಸಾರಸಹಕಾರಂಮಂತ್ರಿ ಮಂದಾನಿಳಂ; ಚಂದ್ರಪ್ರಪು, ೧೧. ೫೯)

ಧನಂಜಯ

ಅರ್ಜುನ (ಅನ್ನೆಗಂ ತನ್ನ ಮಯ್ದುನನಪ್ಪ ಅಮೋಘಾಸ್ತ್ರಧನಂಜಯನ ಬರವಿನ ಸಂತಸದೊಸಗೆ ಪಡೆಮಾತಂ ಮುಂದುವರಿದಱಪುವಂತೆ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೩೨ ವ); ಅಗ್ನಿ (ಕೆಂಜೆಡೆ ಬಾಂದೊಱೆಯಿಂದೆ ಧನಂಜಯಂ ಅಹಿಪಂ ವಿಷಂ ವಿಭೂತಿ ಕಪಾಲಂ .. .. ರಂಜಿಸಲ್ ಅಭವಂ ಸ್ವರೂಪದಿಂದೆಸೆದಂ: ತ್ರಿಷಷ್ಟಿಪು, ೫೩. ೧೪); ಬೆಂಕಿ (ಯಾಮಿನೀವ್ಯೋಮದಂತೆ ಸಿತರುಚಿದಾಳ್ದು ಧನಂಜಯನಂತೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷದಿಂ ರಂಜಿಸಿ: ರಾಜಶೇವಿ, ೧೦. ೫೭ ವ)

ಧನಂಜಯಾಂಬಕ

ಉರಿಗಣ್ಣ, ಶಿವ (ಪಾಂಡುಪುತ್ರನಾತಂ ಜಡಿದೊತ್ತೆ ಜಾಱ ಪೆಱಸಾರ್ವನೆ ಧೀರ ಧನಂಜಯಾಂಬಕಂ: ಶಬರಶಂ, ೪. ೪೪)

ಧನದ

ಕುಬೇರ (ಧನದಂ ಕಾಂಚನಪಂಚರತ್ನಮಯಂ ರಯವಷ್ಟಿಯಂ ಮಡುವಲ್ಲಿ: ಆದಿಪು, ೭. ೨೪); ಹಣ ನೀಡುವವನು (ಧನದರಲ್ಲದ ಧನದರಿಲ್ಲ ತಕ್ಕರಲ್ಲದೆ ಟಕ್ಕರಿಲ್ಲ ಜನ್ನಮಲ್ಲದೆ ಬನ್ನಮಿಲ್ಲ: ಅಜಿತಪು, ೧. ೨೦ ವ)

ಧನದನಿವಾಸ

ಕುಬೇರನ ಆವಾಸ, ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆ (ಧನದನಿವಾಸದಿಂ ಮಣಿಮಯೋಜ್ವಳದೇವಕುಲಳಗಳಿಂದೆ ನಂದನವನದಿಂ: ಪಾರ್ಶ್ವನಾಪು, ೧. ೧೧೧)

ಧನದಪತಿ

ಕುಬೇರ (ಅದಱ ವಿಶಾಳತೆವೆತ್ತಿರ್ಪ ತತ್ಪ್ರಥಮಶಾಳದೊಳಗ್ರ ಸುರಪತಿ ಪಿತೃಪತಿ ಶರಧಿಪತಿ ಧನದಪತಿಗಳ ಕೇಳೀವಿಲಾಸಶೋಭಿತಂಗಳಪ್ಪ ನಾಲ್ಕುಂ ದೆಸೆಗಳ ಮಣಿರತ್ನಹರ್ಮ್ಯಂಗಳುಮಂ: ಶಾಂತೀಶ್ವಪು, ೧೬. ೩೧ ವ)

ಧನದಮಿತ್ರ

ಕುಬೇರನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಶಿವ (ಕಲ್ಯಾಣಭೂಭೃತ್ ಸದನ ಧನದಮಿತ್ರಂ .. .. ನಂದಿಕೇಶಂ ಮಹೇಶಂ: ರಾಜಶೇವಿ, ೧. ೧ )

ಧನದಾದ್ರಿ

ಕುಬೇರನು ವಾಸಿಸುವ ಬೆಟ್ಟ, ಕೈಲಾಸಪರ್ವತ (ಧನದಾದ್ರಿಯೊಳ್ ಸುಖಂ ವಸಿಯಿಸುವಂತೆ ಅನಂತವನಿಪನಾ ಮಾಡದೊಳ್ ಉದ್ಭವಾಂಬುನಿಧಿ ವಿಶ್ವಸೇನನುದಿನಮಿರ್ಕುಂ: ಶಾಂತಿಪು, ೯. ೧೪೯)

ಧನದಾನುಚರ

ಕುಬೇರನ ಹಿಂಬಾಲಕ (ಅಱುವತ್ತುಕೋಟಿ ಧನದಾನುಚರರಂ ಅತಿರೌದ್ರಭಯಾನಕಮಾಗೆ ಕೊಂದು ಸೌಗಂಧಿಕ ಕಾಂಚನಕಮಳಹರಣಪರಿಣತನಾದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೩೧)

ಧನಶೌಂಡ

ಹಣದ ಅಮಲಿನವನು ಧನಿಕ (ಜಗಲಿಸುತ್ತುಮಿರ್ದ ಕಾಂಚನರತ್ನ ಸಂಚಯಮಂ ಕಂಡು ಕೊಂಡು ಶೌಂಡಿಕಂ ಧನಶೌಂಡನಾಗಿ ಪೋದಂ: ನೇಮಿನಾಪು, ೪. ೧೧೪ ವ)

ಧನಸಂಕುಲ

ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ (ಧರ್ಮಪುತ್ರನುಂ ಕುಲಧನಸಂಕುಲಗಳನೆ ತಂದಿಡೆ ಇಟ್ಟು ಅವನಾಡಿ ಸೋಲ್ತಂ ಆಕುಲಮತಿ ಮುಂದೆ ಭಾರತದೊಳೊಡ್ಡುವುದಂ ಕಡುನನ್ನಿ ಮಾೞ್ಪವೊಲ್: ಪಂಪಭಾ, ೬. ೭೨)

ಧನು

[ಜೈನ] ಬಿಲ್ಲು, ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಅಳತೆ (ಏೞೆ ಧನು ಮೂಱು ಮೊೞನಿಂ ಪೇೞೆ ಷಡಂಗುಲಮೆ ಮೊದಲ ನಾರಕರ ಒಡಲ್: ಆದಿಪು, ೫. ೯೨)

ಧನುರಾಗಮ

ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ, ಅಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ (ಆ ಗಗನೇಚರನುಂ ಧನುರಾಗಮವಿದ್ಯಾಗಮೈಕನಿಧಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂ ಪೋಗದೆ ಕಾದುತ್ತಿರೆ: ಶಾಂತಿಪು, ೪. ೨೫)

ಧನುರ್ಗುಣ

ಬಿಲ್ಲಿನ ಹೆದೆ (ಚಂಡ ಧನುರ್ಗುಣಮಂ ನೀವಿ ಜೇವೊಡೆಯಲೊಡನೆ: ಶಬಶಂವಿ, ೪. ೧೭ ವ) ಧನುರ್ಗುಣಕಿಣೀಕೃತೋದ್ಯತ್ಪ್ರಕೋಷ್ಠ[ಧನುರ್ಗುಣ+ಕಿಣೀಕೃತ+ಉದ್ಯತ್+ಪ್ರಕೋಷ್ಠ] ಬಿಲ್ಲಿನ ಹೆದೆಯಿಂದ ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿರುವ ಮುಂಗೈಯುಳ್ಳವನು (ಪ್ರಣತಾರಾತಿ ಧನರ್ಗುಣಕಿಣೀಕೃತೋದ್ಯತ್ಪ್ರಕೋಷ್ಠಂ ಅನುಪಮಧೈರ್ಯಂರಣಕೇಲೀಲೋಲಂ .. .. ಎನೆ ನೆಗೞ್ದ ನೃಪಂ: ಪಂಚತಂತ್ರ, ೩೦೫ ಮತ್ತು ೩೦೬)

ಧನುರ್ಗುಣಕ್ವಣಿತ

ಬಿಲ್ಲಿನ ಹೆದೆಮಿಡಿತದ ಧ್ವನಿ (ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಧನುರ್ಗುಣಕ್ವಣಿತಕರಣ ಪ್ರಣಯಪಾಣಿಯಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿಪುತ್ರಂಬೆರಸು .. .. ನಡೆಯೆ: ಲೀಲಾವತಿ, ೬. ೫ ವ)

ಧನುರ್ಗುಣಲತಾನಿನಾದ

ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಳ್ಳಿಯಂತಿರುವ ಹಗ್ಗದ ಠೇಂಕಾರ (ಮನಂಪೆರ್ಚಿ ಧನುರ್ಲತಾಗುಣನಿನಾದಮನಾಲಿಸಿ ಕೇಳಲುಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೪೨)

ಧನುರ್ದಂಡ

ಧನುಸ್ಸು, ಬಿಲ್ಲು (ಆತೋದ್ಯಪ್ರಗೀತಧ್ವನಿಗಳಿರೆ ಧನುರ್ದಂಡಟಂಕಾರಮಂ ಕೇಳಲುಂ: ಆದಿಪು, ೮. ೩೩)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  ଭାରତବାଣୀ ଆପ୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ
  Bharatavani Windows App